GB_0005RTGB_0005RTPPGB_0009RTGB_0009RTPPGB_0024RTGB_0024RTPPGB_0036RTGB_0036RTPPGB_0050RTGB_0051RTGB_0051RTPPGB_0069RTGB_0129RTGB_0131RTGB_0173RTGB_0198RTGB_0198RTPPGB_0199RTGB_0199RTPPGB_0222RT